Meditherm®
Hidraulični otpori

Pošto je unutrašnji prečnik cevi za registre svega 4 mm, ovim se isključuje problem odzračivanja, ali se povećava otpor, što treba uzeti u obzir, prilikom određivanja dužine registra i izbora cirkulacione pumpe.
Preporučuje se pridržavanja sledećih parametara:

Da u registrima brzina strujanja vode bude 0,45-0,6 m/sec, tako da je masa strujanja po registru 20-27 kg/h, a otpor strujanja (trenja) 1100-1800 Pa/m (slika 4.).
Po jednom grejnom krugu, preporučuje se najviše 17 cevnih registara.
Kako bi se postigla ravnomerna raspodela zagrejane vode, potrebno je da registri imaju podjednak otpor, u tom cilju registre treba povezivati po načelu Tichelman-a ( 6,7 i 8 slika )
Pošto kod zidnog grejanja cevi registara se pokrivaju tankim slojem maltera, ravnomernu toplotu zida možemo postići gustinom cevovoda od 6-8 cm i maksimalnom dužinom registara do 13 m. U okviru jednog grejnog kruga, dužina registara mora biti ista.

Primer:

U tački 2.2. već sa termotehničke strane dimenzioniran grejni krug od razdelnika do sabirnika, sada dimenzioniranje hidrauličnog otpora, izgleda ovako:

Prema slici 5. koeficijent otpora registarskih cevi 6*1 mm (u slučaju m=20kg/h) 1100 Pa/m, ovako je otpor

Dp1 = S'* L = 1100 Pa/m * 13 m = 14300 Pa

Otpor cevi 20*2 mm:

a. Dužina razdelne cevi od razdelnika do početka Tichelmann kruga, odnosno od njegovog kraja do sabirnika je oko 18 m, broj registara je 14, tako da je ukupno strujanje mase fluida

m = 14*20 = 280 kg/h

Prema slici 5. koeficijent otpora sabirno-razdelnih cevi 20*2 je (u slučaju m=280kg/h) je 170 Pa/m, ovako je otpor

Dp2 = 170 Pa/m *18 m = 3060 Pa

b. Prema tabeli 1., u slučaju 14 komada registara, uzimajući u obzir promenljivo strujanje mase fluida i koeficijent oblika fazonskog dela, trenje Tichelmann kruga je

Dp3 = 1700 Pa

Ukupan otpor grejnog kruga između sabirnika i razdelnika je:

Dp = Dp1 + Dp2 + Dp3 = 14300 + 3060 + 1700 = 19060 Pa


Hidraulično dimenzionisanje grejnog kruga, moguće je uraditi i pomoću programa BAUSOFT Komplex ( Proračun 1/d, 1/e, 1/f ).

Za ostale elemente, od kotla, do razdelnikai sabirnika, takođe, moguće je izvršiti dimenzionisanje, ručno ili putem BAOSOFT Komplex programa. Nakon dimenzionisanja cirkulacione pumpe, potrebno je odrediti položaj za prigušenje kod svih regulacionih instrumenata.

Krugovi se mogu projektovati na sledeći način:

a. U okviru jednog grejnog kruga - sa donjim sabirno-razvodnim cevi
- samostalni grejni krug (slika 7.a )
- zajednički grejni krug za grejanje zida i plafona (slika 7.b)
- zajednički grejni krug za grejanje zida i poda (slika 7. c)
Mora se prilikom projektovanja uzeti u obzir identična temperatura na površini.
- nakon nekoliko (n=5-6) registara grejnih kruga za grejanje zida, poda odnosno plafona, povezan u nizu i nekoliko grejnih krogova podnog grejanja (slika 7. d) U ovom slučaju, primarnu razdelnu cev grejnog kruga zidnog grejanja treba zatvoriti kapom, a sa povratnom sabirnom cevi se može montirati podno grejanje, u oko 12 cm debelom podu. Kod dimenzionisanja podnog grejanja, mora se uzeti u obzir pad temperature dela zidnog grejanja, a strujna masa fluida treba da odgovara zidnom grejanju. Ovaj metod izračunavanja je dosta teško uraditi ručno, ali sa programom BAUSOFTA moguće je uraditi vrlo precizno.

b. Samostalni grejni krug za plafon, sa gornjim sabirno-razdelnim cevima.(slika 8. a)

c. Samostalni grejni krug podnog grejanja sa registarskim cevima - 6*1mm, sa donjim razdelnim cevi (slika 8. b). Temperaturu površine grejnih površina je moguće menjati, promenom temperature grejnih krugova, ili promenom temperature vode u primarnom cevovodu. Primena ovog načina je opravdana, kada je potrebno montirati podno grejanje ispod "hladnih" obloga, a nije obezbeđena debljina od cca 12 cm, već samo 3 - 6 cm.

d. Samostalni grejni krug za podno grejanje, sa cevima 20*2mm.
Klasično je podno grejanje, ako je obezbeđena debljina od oko 12 cm. U slučaju da u grejnom sistemu ima i grejnih krugova za zidno grejanje i grejanje plafona, čiji je otpor veći , predlaže se, da se otpor grejnog kruga za grejanje poda, prilagodi, i zato treba projektovati duži grejni krug, od uobičajenog.

Kao i kod svakog grejnog sistema, tako i kod Meditherm® sistema je vrlo važno da udovolji termotehničkim zahtevima u potpunosti, a da za svaki njen deo - elemenat - kotao, izmenjivač toplote, sistem mreža od cevi, cirkulaciona pumpa, mešni ventil, by-pass grane, regulacioni instrumenti postoje elemenati za hidraulično dimenzionisanje, da postoje podaci, zbog regulisanje sistema.