Meditherm®
Završni radovi

Pokrivanje sistema

Samo posle uspešne probe pritiska se može sistem omalterisati, pokriti betonom ili keraničkim pločicama. Ovo se može raditi, samo bez uključivanja grejanja, a tek nakon što se malter i beton osuši, moguće je započeti sa grejanjem, a i onda, pridržavajući se uputstva za prvo grejanje. Pre pokrivanja, treba još jednom prekontrolisati registarske cevi, da li su dovoljno zategnute.
Posebnih uslova, što se tiče materijala, kojima se pokriva Meditherm® sistem, nemamo. Najčešće su u upotrebi malter od kreča i cementa i gipsani materijali. U slučaju pokrivanja malterom ili keramičkim pločicama, na grubo nanet malter, sa preklopom od 20-20 cm, a na površinu koja se ne greje niti hladi, postavlja se rabic mreža, a radi izbegavanja stvaranja eventualnih određenih pukotina, zbog termičkog širenja cevi (slika 14.)


Slika 14.

Sa spoljašnje strane cevi može biti minimalno 2 mm, a maksimalno 10 mm maltera. Preporučuje se pre malterisanja zidova, da se postavi beton na podu (košuljica), a radi mehaničke zaštite sabirno - razvodnih cevi, koji su tu postavljeni.

Prvo grejanje

Prvo grejanje je dozvoljeno izvršiti, nakon što malter, gips, beton očvrsne, osuši, s time da je temperatura vode u sistemu, kojom se vrši grejanje najmanje 20 °C, a od temperature u prostorijama, koje se greju, da je viša za max. 15 K. Nakon 3. dana moguće je povećanje za 15 K, a ukoliko je potrebna još veća radna temperatura, onda je to moguće, nakon 7. dana, računajući od dana početka grejanja.

Ostali propisi

Ugradnja Meditherm® sistema, je moguća, samo na osnovu urađenog projekta. U slučaju da toga nema, onda odgovornost za sve eventualne probleme, padaju na teret izvođača radova.

Elemente za regulaciju i bezbedni rad sistema za grejanje i hlađenje treba ugraditi po predlogu projektanta. Podešavanje hidrauličnih regulatora vrši se na vrednosti, koji su u projektu određeni (15. slika), a na osnovu specifikacije - uputstva samog proizvođača tih elemenata, je sama obaveza izvođača radova, ovi elementi, ne mogu biti uključeni u spisak elemenata, na koji se daje garancija.


Slika 15,

Eventualna oštećenja cevi, mogu se otkloniti, jedino na taj način, da se izvrši zavarivanje, a za koji je potrebna čista i suva površina elemenata. Kod PE6*1mm cevi, moguće je izbeći varenje cevi, ako stavimo vezni elemenat (slika 17.).


Slika 17.

Nakon opravke, treba izvršiti iznova punjenje sistema i probu pritiska i tek nakon toga se može ista površina omalterisati.

Polietilen cevi, fitinzi, koji pripadaju sistemu Meditherm® nisu otporni prema koroziji, te zato, radi izbegavanja problema, koji bi proizašli iz toga, prilikom projektovanja se moramo pridržavati sledećeg:

* sistem cevi za grejanje - hlađenje zidova, poda i plafona, uz pomoć nekorodirajućeg izmenjivača toplote treba odvojiti od ostalih delova sistema za grejanje (npr.kotao, radijator itd).
* Sve elemente sistema za grejanje - hlađenje zidova, poda i plafona, treba tako odabirati, da se izbegnu materijali, koji su podložni korodiranju, ili uz pomoć određenih inhibitora treba sprečiti probleme korodiranja.
* Treba uzeti u obzir sve instrukcije, date od strane proizvođača materijala.

Krečenje, lepljenje tapeta i ostali radovi su dozvoljeni samo kada nije uključeno ni grejanje ni hlađenje.

Izrađen sistem, pre malterisanja treba čuvati od eventualnih mehaničkih oštećenja, jer takvi slučajevi se ne mogu prihvatiti, kao predmet garancije.

Prihvatanje garancije je moguće, samo kod onih sistema, koji od sabirnika do razdelnika imaju ugrađene elemente Meditherm® , cevi i elemente žute boje, sa natpisom, kao i u tehnološkom delu uputstva gde su navedeni oni elementi, koji se ne mogu zameniti sa drugim.

Za sve manjkavosti, koji mogu proizilaziti usled propusta u izvođenju radova, a za vreme važenja garancije, izvođač radova odgovara u potpunosti.