Meditherm®
Odstupanja

Primena sistema Meditherm® prilikom montiranja na plafon

Šine za pričvršćivanje cevi se postavljaju bliže jedna drugoj (30-40 cm), sa tri tiple. Početna šina treba da je udaljena od zida oko 5-8 cm.
Sabirno - razvodne cevi, ukoliko se radi o hlađenju, postavljaju se na mestima gde se dodiruje plafon i zid (gore) - ovde je moguće upotrebiti i koleno 20mm, a ukoliko se radi o sistemu grejanja, onda je moguće ove cevi postaviti i na pod (dole). U ovom slučaju se mora imati, opet, u vidu, da dužina jednog registra ne bude duža od 13m.

Primena sistema Meditherm® prilikom montiranja na pod (odstupanja)

U slučaju da imamo na raspolaganju debljinu poda najmanje 10cm, tada je moguće upotrebiti sabirno - razdelne cevi PE20*2mm za izvođenje klasičnog podnog grejanja.
Kada imamo na raspolaganju debljinu poda 3-6 cm, postoji mogućnost postavljanja registarskih cevi PE6*1mm. Razlika u odnosu na postavljanje na zid, ogleda se u tome, da zbog upotrebe termoizolacionog sloja, tipla ili vijak, koji služi za pričvršćenje šina treba da je odgovarajuće dužine. Ugradnja registar cevi vrši se u sloju, koji je od strane projektanta određen za dilataciju, s tim da se mreža sistema postavlja u isti sloj.

Punjenje sistema, proba pritiska

Punjenje sistema

Sistem treba da se napuni sa prečišćenom vodom, kod koje neće doći do taloženja vodenog kamenca. Treba uzeti u obzir i opasnost od smrzavanja. Punjenje treba izvršiti kod zatvorenog centralnog razvodnika, po krugovima, a treba obratiti posebnu pažnju i kontrolisati da svaki registar propušta punjenje. (slika 13.)


Slika 13.

Punjenje treba vršiti, sve dok više ne bude bilo šumova od vazduha.

Za kontrolu registara, a radi propuštanja punjenja, preporučuje se: da se vrši dok sistem nije pokriven, kontrola temperature, bilo za hlađenje ili grejanje, dodavanje farbe u vodu kojom se vrši punjenje.

Po potrebi, u vodu za punjenje dodati inhibitor, u predviđenom procentualnom odnosu.

Proba pritiska

Nakon punjenja, treba izvršiti probu pritiska, bez grejanja - hladnom vodom - min. sa 10 bari. Nakon proteka vremena od 4 časova, promene mogu biti samo u vidu povećanja zapremine, a u narednih 20 časova, moguće su promene pritiska, samo na osnovu promene temperature. Posle, treba podesiti na uobičajeni pritisak, predviđen od strane projektanta. Preporučuje se puštanje u pogon i cirkulacione pumpe, ali bez grejanja.

Prilikom probe pritiska, sačinjava se zapisnik od strane izvođača radova, a koji treba da potpiše i investitor. Jedan primerak ovog zapisnika, treba dostaviti Info Market d.o.o. sa p.o. 24430 Ada, ul. 9. Maja br.1., jer za sistem funkcioniše garancija, ukoliko se dostavi ovaj zapisnik. Tu se već podrazumeva, da je radove trebao da izvrši lice, koji poseduje saglasnost za ove radove, koji treba da izvrši prema najnovijim tehnološkim instrukcijama

Pre malterisanja, a radi kasnije identifikacije grejnih krugova, kod centralnog razvodnika treba obeležiti prostorije, odnosno po projektu predviđene redne brojeve pojedinih grejnih krugova (slika 13.).

Uzimajući u obzir trenutna tehnološka uputstva, instalirani sistem MEDITHERM podesan je za maksimalnih 60 °C stalne radne temperature i maksimum 5 bara stalnog radnog pritiska.