Meditherm®
Montaža na zid

Montažu sistema je moguće vršiti, ukoliko je temperatura iznad 0 °C. Ukoliko se skladištenje materijala vrši na nižoj temperaturi, onda pre početka izvođenja radova, treba sačekati da temperatura materijala dostigne gore navedenu temperaturu.
Za pripremljenu površinu za ugradnju, smatra se površina zida, koja ima određenu termoizolacionu sposobnost (k<0,5 W/m2), nije omalterisana, a električarski i vodoinstalaterski radovi su već urađeni.

Treba označiti mesta za postavljanje šina za fiksiranje registerskih cevi. Najmanje dve plastične tiple treba staviti za svaku šinu. (slika 1.)


Slika 1
Šine treba postaviti paralelno, na oko 50cm jedan od drugog. U slučaju većih daljina, zbog talasanja cevi, biće potrebno više materijala za malterisanje. Donji red šina se postavlja na visini od 5-10 cm od buduće finalne visine poda (u slučaju da se sabirna cev postavlja u pod), a ukoliko se isti postavlja u zid, onda visina donjeg reda šina treba da je 15-20 cm.

Pre upotrebe cevi za registre, treba odmotati sa bunta u toj dužini, koju ćemo dužinu postavljati. Prilikom fiksiranja u šine, treba izbegavati upotrebu oštrih predmeta. Moguće je fiksirati u šine, bez ikakvih pomagala (slika 2.).


Slika 2.

Registarske cevi treba da prate liniju sabirnih - razvodnih cevi, te prilikom montiranja treba ostaviti 15 -20 cm, kako između ove faze i faze zavarivanja, ne bi došlo do ulaska prljavštine u ove tanke cevi. (slika 3.)


Slika 3.

Radi izbegavanja ulaska prljavštine, moguće je krajeve ovih tankih cevi zalepiti, ili nastaviti sa montiranjem narednog registerskog kruga (ne seče se), s tim da se ostavi dužina cevi od 15 - 20 cm između ta dva kruga.
Dužina registara grejanja, za koji se koriste cevi PE 6*1mm, ne mogu biti duži od 13 m. Moguće je, da registri budu manji, ali u okviru jednog grejnog kruga, moguća je montaža registara ISTIH DUŽINA. Radi lakšeg praćenja potrošnje u metrima, kod cevi, koji su u koturima - buntovima, ima oznaka za svaki metar. Jedna cev od 20*2mm može da obsluži grejni krug od najviše 221 m (17 komada po 13 m) od cevi od 6*1mm.
Za sečenje cevi se preporučuje rezni alat, ranije naveden. Bitno je, da prilikom sečenja, cev ne sme da se deformiše, mora biti ravno odsečen. Prečnik kruga kod savijanja cevi 6*1mm, na hladno, treba da je najmanje 30 mm.

Nakon završetka montaže registara, od cevi 20*2mm dužine 3 m, pripremamo sabirno-razvodnu cev (ako je dužina manja od 3 m onda sečenjem, a ako je duža od 3m onda zavarivanjem) Kod polifuzijskog zavarivanja na 216-220 °C, vreme potrebno za zagrevanja je 5 sekundi, za stabilizaciju 4 sekundi, a vreme hlađenja je 2 minuta. U ovom vremenskom periodu, mesto zavarivanja, usled pomeranja, može da se ošteti.

Za zavarivanje se mogu koristiti ulošci, predviđeni ovim sistemom.

Na sabirno - razdelnim cevima treba obeležiti mesta, gde će se registri priključiti (slika 3.). Zatim, na radnom stolu, sa spoljašnje strane ovih cevi, kod ovako označenih mesta, upotrebom sedlastih komada zavari se muf od 6mm (slika 4).


Slika 4.

Sa bušilicom, sa velikim brojem obrtaja i burgijom od 5,8 mm i graničnikom od 30 - 35mm izbušimo muf. Na jedan kraj razdelnih - sabirnih cevi stavljaju se završne kape zavarivanjem (slika 5. i 6.), a na drugi kraj muf ili koleno (slika 7. i 8.).


Slika 5.


Slika 6.


Slika 7.


Slika 8.

Zbog postizanja dobrog kvaliteta, preporučuje se obavezno postavljanje bakarnih prstenova od 16mm (slika 9).


Slika 9.

Zatim sledi postavljanje razdelnih - sabirnih cevi, krojenje - sečenje cevi registara, a zatim zavarivanje. Pre zavarivanja registar cevi, 6*1mm, u iste se obavezno postavljaju bakarni prstenovi od 4mm (vidi sliku 10, 11, 12).


Slika 10.


Slika 11,


Slika 12,

PE 20*2mm cevi, koje su u koturu, treba zavariti na krajeve sabirno - razdelnih cevi, na kojima se već nalazi muf ili koleno, ove cevi postaviti do centralnog razvodnika, tako da su fiksirani sa šelnama.

Kod 20*2 mm cevi prečnik kod savijanja na hladno treba da je najmanje 130 mm, a ukoliko se zagreva pri savijanju, onda prečnik treba da je najmanje 70 mm. Manji luk od gore navedenog moguće je stvoriti jedino upotrebom fitinga.

Cevi ne smeju da budu savijeni, za sečenje se moraju poštovati ranije date instrukcije, treba se pridržavati datih vremena za varenje, mehaničke zaštite. Za zavarivanje se mogu koristiti samo ulošci predviđeni za ovaj sistem.

Sabirno - razvodne cevi od 20*2mm , nakon uspešne probe pritiska treba pokriti sa izolacionim materijalom najmanje 9mm, tiple i šelne za pričvršćivanje treba zategnuti.